Folkrättskretsen

Adapost


Människor som sover utomhus och som av olika anledningar är hemlösa eller inte har tillgång till regelbunden sovplats inomhus kommer såväl från Stockholm och övriga Sverige som från andra län-der. De senaste åren har inneburit en ökning av hemlösa från andra EU-länder, i synnerhet Rumänien och Bulgarien, många av romsk härkomst. Som EU-medborgare nyttjar dessa sin rätt till fri rörlighet – och är således inte ’migranter’ – men de har fortfarande stort behov av socialt stöd, såsom mat och boende, något som de många gånger har begränsad tillgång till.


Som en utveckling av projektet Vinternatt 2 som Folkrättskretsen under vintern 2014-2015 var delaktig i, har kretsen under 2015 arbetat vidare med verksamhet för utsatta EU-medborgare.


Under sommaren och hösten 2015 har kretsen utifrån lärdomarna från genomförandet av Vinternatt 2 utvecklat ett metodmaterial för hur övernattningsprojekt kan drivas inom Röda Korset. Detta metodmaterial har under hösten spridits inom Röda Korset, bland annat genom Rednet och genom ett antal lanseringsträffar och informationsmöten, med Röda Korset-tjänstemän, kretsrepresentanter och andra civilsamhällesorganisationer.


Det Röda Korset-koncept som arbetades fram går under namnet ’Adapost’ (rumänska för ’härbärge’) och utifrån den metodbok som togs fram drogs under hösten 2015 arbetet igång för att kunna er-bjuda övernattningslokaler för hemlösa EU-medborgare även under denna vinter. Projektets mål-sättning är att lindra nöd bland fattiga EU-medborgare som vistas i gatumiljö och sover utomhus genom tillfälliga övernattningar.


Adapost drivs under vintern 2015-2016 av Storkyrko-/Folkrättskretsen tillsammans med Söder-malmskretsen, med övernattningar på Bredängs kyrka (tillsammans med Vårbergs församling) och Söderhöjdskyrkan (tillsammans med Maria Magdalena församling, Högalids församling och Söder-höjdskyrkan). Övernattningar inom Adapost genomförs mellan 1 december 2015 och 31 mars 2016. Övernattningar genomförs av Röda Korsets frivilliga ett begränsat antal nätter i veckan, utifrån ett förutbestämt antal nattgäster. De deltagande kretsarna, dvs Folkrättskretsen och Södermalmskret-sen står för administrativt och pedagogiskt stöd när det gäller rekrytering och utbildning av de frivil-liga. Cirka 35 frivilliga är engagerade inom insatsen, som bekostas genom medel från Södermalmskretsen.


Projektet samverkar löpande med Stockholms stads samordnare inom ramen för Vinternatt 2 och de övriga övernattningsinitiativ som genomförs.


Kontakta projektgruppen för Adapost: adapost(a)redcross.se